V. TÜRK ALMAN TIP HUKUKU
SEMPOZYUMU
V.TURKISCH-DEUTSCHES SYMPOSIUM ZUM MEDIZINRECHT
“TIP CEZA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI”
AKTUELLE FRAGEN DES MEDIZINSTRAFRECHTS
28.ŞUBAT – 1 MART 2008
28 FEBRUAR – 1 MAERZ 2008
DEDEMAN OTEL - ANKARA
 
SEMPOZYUM PROGRAMI :
 
28 ŞUBAT 2008 PERŞEMBE / DONNERSTAG, 28 Februar 2008

9.00 - 9.30 AÇILIŞ / ERÖFFNUNG

TBB BAŞKANI AV. ÖZDEMİR ÖZOK

ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ (katıldığı takdirde)

PROF. DR. KÖKSAL BAYRAKTAR

PROF. DR. HAKAN HAKERİ

1. OTURUM/SEKTIONBAŞKAN/VORSITZ: PROF. DR. HANS LILIE

I. 09.30 - 09.45

Prof. Dr. Köksal Bayraktar: Tıp Etiği Kurallarının Ceza Hukuku Kurallarına EtkisiAuswirkungen der medizinethischen Regeln auf das Strafrecht

II. 09.45 - 10.00

Doç. Dr. Ayşe Nuhoğlu

Tıp Ceza Hukukunda Iztırar Hali
Notstand im Medizinstrafrecht


III. 10.00-10.15

Yrd.Doç. Dr. Andreas Mosenheuer

Hekimler Bakımından Cezalandırılabilirliğin Sınırı Olarak Varsayılan RızaDie hypothetische Einwilligung als Strafbarkeitsbegrenzung für Aerzte?

10.15 - 11.00 TARTIŞMA/DISKUSSION

11.30 - 12.00 ARA

2. OTURUM/SEKTIONBAŞKAN/VORSITZ: PROF. DR. KÖKSAL BAYRAKTAR

IV. 12.00 - 12.15

Prof. Dr. Bahri Öztürk

ÖtanaziSterbehilfe

V. 12.15 - 12.30

Prof. Dr. Henning Rosenau

Aktif ÖtanaziAktive Sterbehilfe

12.30 - 13.00 TARTIŞMA/DISKUSSION

13.00 - 14.30 ARA

3. OTURUM/SEKTIONBAŞKAN/VORSITZ: PROF. DR. BAHRİ ÖZTÜRK

VI. 14.30 – 14.45

Prof. Dr. Durmuş Tezcan

İHAM Kararları Işığında İşkence Yasağı ve Hekim Raporları
Das Folterverbot und medizinische Gutachten im Lichte der Entscheidungen des EGMR


VII. 14.45 - 15.00

Prof. Dr. Nur Centel:

Tıp Ceza Hukukunda Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (TCK.m. 87/4)

Körperverletzung mit Todesfolge im Medizinstrafrecht

VIII. 15.00 - 15.15

Yard. Doç. Dr. Berrin Akbulut

Hekimin Tıbbi Hatalarından Cezai Sorumlulukta Nedensellik Bağı Problemleri

Kausalitätsprobleme im Medizinstrafrecht

15.15 - 16.00 TARTIŞMA/DISKUSSION

16.00 - 16.30 ARA/PAUSE

4. OTURUM/SEKTIONBAŞKAN: PROF. DR. DURMUŞ TEZCAN

IX. 16.30 - 16.45

Prof. Dr. Ulrich Schroth

Organ Naklinde Hukuksal problemler

Rechtsprobleme der Organtransplantation

X. 16.45 - 17.00

Prof. Dr. Doğan Soyaslan:

Tıp Ceza Hukukunda Organ (özellikle TCK ve ODNK ilişkisi)

Rechtsprobleme der Organtransplantation

XI. 17.00 – 17.15

Prof. Dr. Hans Lilie

Organ Ticaretinin Cezalandırılabilirliği

Zur Strafbarkeit des Organhandels

XII. 17.15 – 17.30

Araş. Gör. Murat Aydın:

Tıp Ceza Hukukunda Organ Ticareti Suçu

Die Strafbarkeit im Bereich der Organtransplantation

17.30-18.30 TARTIŞMA/DISKUSSION29 ŞUBAT 2008 CUMA / FREITAG, 29. Februar 2008

5. OTURUM /SEKTIONBAŞKAN/VORSITZ: PROF. DR. HENNING ROSENAU

XIII. 9.00 - 9.15

Prof. Dr. M. Emin Artuk

Hekimlerin TCK. m. 257 Karşısındaki Sorumlulukları (görevi kötüye kullanma)Strafrechtliche Verantwortung der Aerzte wegen Art. 257 türk. StGB (Amtsmissbrauch)

XIV. 9.15 - 9.30

Prof. Dr. Mustafa Avcı

Hekimler Açısından İrtikap Suçu

Bestechung (durch Erpressung) XV. 9.30– 9.45

Doç. Dr. Mahmut Koca

Soy Bağını Değiştirme

Strafbarkeit bei Aenderung der Familienstammdaten durch das medizinische Personal

XVI. 9.45– 10.00

Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Erdağ Tıp Ceza Hukukunda Belgede Sahtecilik

Urkundenfälschung im Medizinstrafrecht10.00 - 11.00 TARTIŞMA/DISKUSSION

11.00 - 11.30 ARA/PAUSE

6. OTURUM/SEKTIONBAŞKAN/VORSITZ: PROF. DR. TİMUR DEMİRBAŞ

XVII. 11.30 - 11.45

Prof. Dr. Ersan Şen

Deney ve Deneme Suçları
Klinische Versuche und Strafrecht


XVIII. 11.45 – 12.00

Doç. Dr. Ali Rıza Çınar

TCK 179/3 ve Tıp Ceza Hukuku

Art. 179/3 des türk. StGB und Medizinstrafrecht

XIX. 12.00 -12.15

Yard. Doç. Dr. Mahmut Kaşıkçı:

TCK. m. 83 ve Tıp Ceza Hukuku
Art. 83 des türk. Strafrechts – Tötung durch Unterlassen – und Medizinstrafrecht12.15 - 13.00 TARTIŞMA/DISKUSSION

13.00 - 14.30 ARA

7. OTURUM/SEKTIONBAŞKAN/VORSITZ: DEKAN PROF. DR. ULRICH SCHROTH

XX. 14.30 - 14.45

Prof. Dr.Timur Demirbaş

İnfaz Hukukunda Tıp Ceza Hukuku Sorunları

Medizinstrafrechtliche Probleme im Strafvollzugsrecht

XXI. 14.45 - 15.00

Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

Açlık Grevi Karşısında Hekimin Sorumluluğu

Der Arzt und Hungerstreik

15.00 – 15.30 TARTIŞMA/DISKUSSION

15.30 - 16.00 ÇAY-KAHVE ARASI / TEE-KAFFEE-PAUSE

8. OTURUM/SEKTIONBAŞKAN/VORSITZ: PROF. DR. DOĞAN SOYASLAN

XXII. 16.00 – 16.15

Yard. Doç. Dr. Handan Yokuş Sevük

Tıp Ceza Hukukunda Kişisel Kayıtların Açıklanması

Schweigepflichtverletzung und strafrechtliche Folgen

XXIII. 16.15 – 16.30

Doç. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

HIV Enfeksiyonu ve Hekimin Bildirim Yükümlülüğü

HIV und Mitteilungspflicht des Arztes

XXIV. 16.30 - 16.45

Yard. Doç. Dr. İlhan Üzülmez

Sağlık Personelinin Suçu Bildirmeme Suçu (TCK. m. 280)
Allgemeine Mitteilungspflichten des medizinischen Personals (Art. 280 türk. StGB)


16.45 – 17.30 TARTIŞMA/DISKUSSION

1 MART 2008 CUMARTESİ / SONNABEND, 1. MÄRZ 2008

9. OTURUM/SEKTIONBAŞKAN/VORSITZ: PROF. DR. EMİN ARTUK

XXV. 9.30 - 9.45

Prof. Dr.Feridun Yenisey:

Tıp Ceza Hukukunda Mağdurun Rızası
Die Einwilligung im Medizinstrafrecht

XXVI. 9.45 - 10.00
Doç. Dr. Yener Ünver

Tıp Ceza Hukukunda Güven İlkesi
Der Vertrauensgrundsatz im Medizinstrafrecht

XXVII. 10.00-10.15
Prof. Dr. Hakan Hakeri

Tıp Ceza Hukukunda Yanılgı

Irrtum im Medizinstrafrecht

10.15 - 11.00 TARTIŞMA/DISKUSSION 11.00 – 11.30 ARA/PAUSE

10. OTURUM/SEKTIONBAŞKAN/VORSITZ: DOÇ. DR. YENER ÜNVER

XXVIII. 11.30-11.45

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök

YSŞ Kararlarında Hekim Kusurunun Tespitine İlişkin SorunlarProbleme der Feststellung der Schuld des Arztes in den Entscheidungen des Hohen Gesundheitsrates

XXIX. 11.45 - 12.00

Av. Sunay Akyıldız

Hekimin Cezai Sorumluluğu Bakımından Uygulamadaki Sorunlar

Probleme der strafrechtlichen Verantwortung des Arztes in der Praxis

12.00 - 12.30 TARTIŞMA/DISKUSSION

12.30 - 14.00 ARA

11. OTURUM/SEKTIONBAŞKAN/VORSITZ: PROF. DR. METIN FEYZİOĞLU

XXX. 14.00 - 14.15

Doç. Dr. Veli Özer Özbek

Tıp Ceza Hukuku’nda DNA İncelemesi

DNA-Analyse und medizinstrafrechtliche Probleme

XXXI. 14.15 – 14.30

Doç. Dr. Faruk Turhan

Ceza Muhakemesi’nde Beden Muayenesinden Kaynaklanan Tıp Hukuku Sorunları

Medizinrechtliche Probleme hinsichtlich der körperlichen Untersuchung

XXXII .14.30 - 14.45

Yrd. Doç. Dr. Özlem Yenerer Çakmut

Tıp Ceza Hukukunda Bilirkişilik

Gutachten im Medizinstrafrecht

15.45 - 15.30 TARTIŞMA/DISKUSSION

15.30 – 16.00 ÇAY-KAHVE ARASI / TEE-KAFFEE-PAUSE

12. OTURUM/SEKTIONBAŞKAN/VORSITZ: PROF. DR HAKAN HAKERİ

XXXIII. 16.00 – 16.15

Yard. Doç. Dr. Recep Gülşen

Suç Sonucu Hamileliğin 20. Haftaya Kadar Sona Erdirilebilmesi (TCK.m. 99/son)
Abtreibung nach einer Vergewaltigung (Art. 99 türkStGB)


XXXIV. 16.15 – 16.30

Yard. Doç. Dr. Nihat Kanbur

Çocuk Düşürtme Suçu Abtreibung

XXXV. 16.30 – 16.45

Yard. Doç. Dr. İbrahim Dülger

Tıp Ceza Hukukunda Genital Muayene

Genitale Untersuchung und strafrechtliche Folgen

16.45 – 17.30 TARTIŞMA/DISKUSSION

KAPANIŞ

PROF. DR. HENNING ROSENAU

PROF. DR. HAKAN HAKERİ

ORGANİZASYON: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Prof. Dr. Hakan Hakeri

Prof. Dr.Henning Rosenau

Doç. Dr. Yener Ünver

Yrd. Doç. Dr. Berrin Akbulut

Yrd. Doç. Dr. Nihat Kanbur

Araş. Gör. Murat Aydın

Sekretarya:
ADNAN KILIÇ, TBB

505/2350635

adnan.kilic@barobirlik.org.tr


Arş. Gör. Murat Aydın

arsmaydin@hotmail.com

Tel: 532/3861386

505/7662649

Almancadan simültane tercüme yapılacaktır